علی درخشی

1.0

خوب

1.0

ترور بیولوژیک

1.0

کیوبیدن

1.0

تا پنجاه