نابخردی

فاضلابلوژی

خیانکاران

مغازی

سوء تصفیه

چرایوعه

صرفه جویی

توطئه علیه وی

بحران آب

هدر دادن منابع

تهدید