دایره وی مودا

ارشمیدس

بوی مبهم

بوی مبهم

آی

اخوی

شاخی برای همه

کاسه چه کنم

پذیرایی

چرت

تکلیف منزل