1.0

چرت

1.0

تکلیف منزل

1.0

دایره وی مودا

1.0

خیانکاران

1.0

وی تی

1.0
1.0

پذیرایی

1.0

گند زدیم

1.0

فاضلابلوژی

1.0

کاسه چه کنم

1.0

تهدید

1.0

نابخردی