1.0

چرت

1.0

بوی مبهم

1.0

سوء تصفیه

1.0

ارشمیدس

1.0

مغازی

1.0

تکلیف منزل

1.0

دایره وی مودا

1.0

خیانکاران

1.0

وی تی

1.0
1.0

پذیرایی

1.0

گند زدیم