1.0

تکلیف منزل

1.0

چرایوعه

1.0

مغازی

1.0

وی تی

1.0

بحران آب

1.0

توطئه علیه وی

1.0

دایره وی مودا

1.0

نابخردی

1.0

اخوی

1.0

چرت

1.0

سوء تصفیه

1.0

صرفه جویی