1.0
1.0

آی

1.0

اخوی

1.0

ارشمیدس

1.0
1.0

بحران آب

1.0

بوی مبهم

1.0

بوی مبهم

1.0

پذیرایی

1.0

پیوند شیمیایی

1.0

تکلیف منزل

1.0

تهدید