1.0

خلاف جهت

1.0

سه مجسمه

1.0

راه دوم

1.0

ملعبت گزاف

1.0

زباله

1.0

٣تاد بحران

1.0

شنقل

1.0

ریش سفیدیسم

1.0

فانتزی بیش از حد

1.0

تخلیه

1.0

وسایل پیشگیری

1.0

همگام با وی