چراغ علی کریمی

ستاره مربع

چه خاکی

کاتالیست

نصیحت ناشتا

بوی مبهم

نوش جان

بوی مبهم

مسافران کیش

نیازمند واقعی

یلدا

یلدای مهربانی