1.0

آب

1.0

آخی

1.0

آزار جنسی کودکان

1.0

اعصاب خردان

1.0

بازجویی

1.0

بضاعت

1.0

پوشش نامناسب

1.0

خانه اندازه

1.0

دید زدن

1.0

زنبور هوشمند

1.0
1.0

سبقت غیر مجاز