1.0

نیازمند واقعی

1.0
1.0

نصیحت معکوس

1.0

آخی

1.0

شیار باریک

1.0

سقوط

1.0

پوشش نامناسب

1.0

زنبور هوشمند

1.0

آب

1.0

عموی قهوه‌ای

1.0

سیاست سکوت

1.0

نابودی سه کله تهی