1.0

فاز فیزیکی نصیحت

1.0

دادگاه شخصی

1.0

قضاوت