1.0

کی بود کی بود

1.0
1.0

خشونت

1.0

یکی از معاونین

1.0

میز مناسب

1.0

نستیضاح

1.0

مشکلات متعدد