خشونت

یکی از معاونین

میز مناسب

نستیضاح

مشکلات متعدد