محمد ابوالحسنی

هورا

دایره وی مودا

چراغ علی کریمی

چراغ سالم

ستاره مربع

ارشمیدس

کله تهیان شرمنده

کاتالیست

بوی مبهم

قرچ

زمستون