محمد ابوالحسنی

وی پیر

کار بیهوده

قرص

ناداناسور

اتوبوس

زلزله

گرانی

وام

نمک

پول باد آورده

کدورت

سبزه