محیط زیست

1.0

خلاف جهت

1.0

ملعبت گزاف

1.0

وسایل پیشگیری

1.0

تر و خشک

1.0

تک آورنده

1.0

جی‌ پی‌ اس

1.0

ترکیدن

1.0

لاک‌پشت‌آبی شاکی

1.0
1.0

وارونگی

1.0

آزمایش ناموفق

1.0