محیط زیست

1.0

جاذبه توریستی

1.0

زمستون

1.0

دریاچه در حال مرگ

1.0
1.0

کاتالیست

1.0

خلاف جهت

1.0

هدر دادن منابع

1.0

زشت‌ترین کار

1.0

آزمایش ناموفق

1.0

نصیحت ناشتا

1.0

فیست

1.0

بروکراسی