۱۸۸۸

چراغ علی کریمی

ستاره مربع

اعتراض دانی

کرم سیب خورده

کمد

زنبیل قرمزی

آژیر سفید

کاسه چه کنم

وعده گنده