مرگ مغزی

1.0

چهار پزشک

1.0

انتظار

1.0

امراض نادر

1.0

درد بی مغزی

1.0

محیرالعقول

1.0

اینگول‌اشتات

1.0

جایگزین اعضاء