1.0

داور دقت کن

1.0

روزی گیر هوشمند

1.0

نابودی سه کله تهی

1.0

لبخند ملیح

1.0

انگری قهوه ای

1.0

فرهنگ واژگان