استتار

مثال مرگبار

کدام یاب

نادان

معتاد دزد قاتل

ربط

شیشه معتاد نمیکند

نه نه نه خیر

مافنگ

معتاد