مواد مخدر

مثال مرگبار

ربط

شیشه معتاد نمیکند

نه نه نه خیر

چرت و پلا

دست کوتاه