1.0

هدر دادن منابع

1.0

پیرگشتگی

1.0

خودپرداز دلسوز

1.0
1.0

دلیوری

1.0

رابین هود

1.0

دفتر مشخ

1.0

نصیحت معکوس

1.0

قلکک

1.0

قوت قلب

1.0

پوشش نامناسب

1.0

تحول شگرف