1.0

جای خالی پدر

1.0

جهنم واقعی

1.0

وقت رفتن

1.0

طفل آیندیده

1.0

سقوط دقت

1.0
1.0

سه منورالفکر

1.0

سی‌سی

1.0

مهار ناشدنی

1.0

کادو مناسب

1.0

مغز پر

1.0

گردن گردان