1.0

گردن گردان

1.0

قلکک

1.0

مولتی راوی

1.0

سه منورالفکر

1.0

سقوط دقت

1.0

مغز پر

1.0

وقت رفتن

1.0

حباب

1.0

رشد غیر منتظر

1.0

سی‌سی

1.0
1.0

دستگاه یتیم سنج