1.0

ارثیه بی‌ارزش

1.0

بازجویی

1.0
1.0

جای خالی پدر

1.0

جهنم واقعی

1.0

حباب

1.0
1.0

خانواده آهنین

1.0

دستگاه یتیم سنج

1.0

رشد غیر منتظر

1.0

سقوط دقت

1.0

سه منورالفکر