1.0

چهار پزشک

1.0

رشد غیر منتظر

1.0

طبیب نمایی

1.0

تاریخ بلغمی