برآیند

این مال که آتش گرفته

گریزان ز خرید

تخفیف