1.0

یه دلار دارم

1.0

دلار

1.0

سقوط

1.0

برآیند

1.0

چرا باید

1.0

مشکل

1.0

بیگانه

1.0

پوشش نامناسب

1.0

سبقت غیر مجاز

1.0

قلکک

1.0

اعتراض دانی

1.0

باند متکدی