1.0

فرتی ریختن

1.0

خلاف جهت

1.0

زباله

1.0

شادروان سه کله تهی

1.0

چگونه نبودن