کسب و کار

دلار

یه دلار دارم

تولید کننده داخلی

حواس پرت

یه‌پرده‌گذاری

فراسو

کسب و کار