کدام یاب

دود

ژامبون تنوری

سقوط

سیاست سکوت

عموی قهوه‌ای

وقت رفتن

پوشش نامناسب

گودال سورئال

سبقت غیر مجاز

بی رمق

روزی گیر هوشمند