تهدید

گودال سورئال

سبقت غیر مجاز

جوانمرد غضاب

بی رمق

قهوه ای عذار

رشد غیر منتظر

گزینه دال

کمک بلا پول

ضد حمله وی

این مال که آتش گرفته

فقط یک درصد