1.0

دادگاه صحرایی

1.0

جای خالی پدر

1.0

پانتومیم

1.0

پیش کسوت یتیمان

1.0

قلکک

1.0

سبقت غیر مجاز

1.0

دستگاه یتیم سنج

1.0
1.0

این مال که آتش گرفته

1.0

والدین نگران

1.0

قوت قلب

1.0

تهدید