1.0

زهره چشم

1.0

طفل پرسشگر دانا

1.0

آوردن بهونه

1.0

کادو مناسب

1.0

دستگاه تکدی سنج

1.0

نصیحت معکوس