1.0

هر روزهفته

1.0

یخچال خودکش

1.0

خودپرداز دلسوز

1.0

همبرگران

1.0

بین التعطیلین

1.0

همین کار

1.0

دید زدن

1.0

لحظه آخری

1.0

عصا

1.0

اخبار ماست‌مالی

1.0

امشب

1.0

خشونت