خشک و تر

۱۸۸۸

ریشه کنی لسانی

حباب

تلوزیونیوئه

شیر سالم

چراغ علی کریمی

چراغ سالم

ستاره مربع

رمز عبویور

چه خاکی