1.0

سیاست سکوت

1.0

یه دلار دارم

1.0

نایلون

1.0

دلار

1.0

فست فوت

1.0

دیرین دیرین

1.0

کنسرت وی

1.0

زلزله

1.0

تفکیک زباله

1.0

فرمون

1.0

نسخه

1.0

سال نو مبارک