وی گردی-غار کرفتو

وی گردی-قم -وشنوه

رفیق بد

بلک بُرد

وی گردی-اراک -هزاوه

تحویل وی

پادشه لوس

رسیدن