نادان

دزد

معتاد دزد قاتل

بیخیال

اریدن

سقوط

به دنیا نیای لجوج

رمز فلافل

سیاست سکوت

گوداا گیش بوخ آخ

مشکل

خانوم گل