اقدام منقضی

مهملات

چوله

۳تاد بحران

اعتیاد به گار

مهربانی بی موقع

توشه راه

نامزد بیات

سوپر مرد

تقلیل

نا محسوس

تابلو کج