دایره وی مودا

شیر سالم

چراغ علی کریمی

چراغ سالم

ستاره مربع

ارشمیدس

کله تهیان شرمنده

رمز عبویور

چه خاکی

کاتالیست

نصیحت ناشتا