1.0

خِفت سِتان

1.0

مستاجرواجر

1.0

سلام همساده

1.0

خشک شوی

1.0

نا نایلون

1.0

بیشتر و بیشتر

1.0

مجسمه فراری

1.0
1.0

چاله

1.0
1.0

فاسِدک

1.0

چاسِب