1.0

وی گردی – یزد – ندوشن

1.0

وی گردی – خروپف

1.0

وی گردی-گرگان-آشوراده

1.0

دیرین دیرین – بازی جام

1.0
1.0

وی گردی – خوش غذایان

1.0

وی گردی – قزوین – غار کتله خور

1.0

وی گردی – رفت و برگشت عمودی

1.0

وی گردی – زنجان – سلطانیه

1.0

وی گردی – زریوار

1.0

وی گردی – کرمانشاه – جوانرود

1.0

دیرین دیرین- اتک نمودن