آتش نشانی

1.0
1.0
1.0

سیگار روشن

1.0

جزغاله

1.0

دود