آلودگی هوا

1.0

آزمایش ناموفق

1.0

مقصد مشترک

1.0

کاتالیست

1.0

فیلتر مهربان

1.0

چگونه نبودن

1.0

شانس قبولی