اتوموبیل

1.0

تخت گاز

1.0

امداد

1.0

گردن گردان