اعتیاد به مواد مخدر

1.0

ویرانه

1.0

مشکل

1.0

نادان