اولویت نشستن در وسایل نقلیه عمومی

1.0

صندلی خالی