1.0

بحران

1.0

سیاست سکوت

1.0

یه دلار دارم

1.0

دلار

1.0

بحران

1.0

کنترل زد

1.0

فیلتر مهربان

1.0

آب

1.0

بحران-انتقام

1.0

چرا باید

1.0

مردم قدر نشناس

1.0

مغازی