1.0

آرامش

1.0

آباژور

1.0

راه دوم

1.0

دومینوی خشونت

1.0

مردیکه

1.0

قهوه‌ای بخشنده

1.0

بیخیال

1.0

ببخشید

1.0

هدیه را وا نکرده

1.0

اوج

1.0

داور دقت کن