1.0

کنترل دیابت

1.0
1.0

هر روزهفته

1.0

وی بی اعصاب

1.0

خوب

1.0

صعب‌الملاج

1.0

تعویض اجباری

1.0

گیرندگان

1.0

امراض نادر

1.0
1.0

مجوز ورود

1.0

مثال مرگبار