1.0

خوب

1.0

صعب‌الملاج

1.0

تعویض اجباری

1.0

گیرندگان

1.0

امراض نادر

1.0

آگهان به نصیحت

1.0

مجوز ورود

1.0

مثال مرگبار

1.0

صعب الفهم

1.0

کدام یاب

1.0

فشار چون بالا

1.0

تهدید