تفکیک زباله

1.0

تر و خشک

1.0

زباله‌های چرکی

1.0

خشک و تر

1.0

وی لوک هلمز

1.0

زباله دان تاریخ

1.0

تفکیک زباله