1.0

حرف

1.0

گوداا گیش بوخ آخ

1.0

خانوم گل

1.0

از پیش باختگان

1.0

دست کوتاه

1.0

جای خالی پدر