1.0

زوپرمن

1.0

سه تا صدر درغاز

1.0

صبر

1.0

آزمون ورودی

1.0

کدوم بانک

1.0

برآیند

1.0

مردهای مقلد

1.0

آپولو چلو

1.0
1.0

ماهی ماهی

1.0
1.0

حواس پرت