خواب آلودگی

1.0

کیلومتر ۳۰

1.0

خسب آلودگی

1.0

رانندیدن

1.0

شانس قبولی